ติดตามข้อมูล SU-TCAS63 ได้ที่ www.admission.su.ac.th

** ขออภัยเว็บไซต์อยู่ในระหว่างปรับปรุงและทดลองใช้งาน **
  • งานสภาวิชาการ
  • ฐานข้อมูลหลักสูตร (TQF)
  • ระเบียบข้อบังคับ
  • แบบฟอร์ม

ยินดีต้อนรับ

16122107_1476331095740215_2046309396_o

ประวัติความเป็นมา
อ่านต่อ…

กองบริการการศึกษาเริ่มตั้งในปี พ.ศ. 2517
มีฐานะเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในประจำแต่ละ
วิทยาเขต ใช้ชื่อว่า สำนักทะเบียนการศึกษา
วังท่าพระ และสำนักทะเบียนการศึกษา
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

มีหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและสถิติต่างๆ ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ก.ม.ได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัติการแบ่งส่วน
ราชการของกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี โดยกองบริการการศึกษาเป็นหนึ่งใน 5 กอง
สังกัดสำนักงานอธิการบด แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 งาน คือ
1. งานบริการการเรียนการสอน วังท่าพระ
2. งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ
3. งานบริการการเรียนการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4. งานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
5. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
6. งานส่งเสริมวิจัยและตำรา
7. งานธุรการ