92214932_2648025302136024_2905547437328302080_n

ด่วน..!!!! ขยายเวลาการปิดที่ทำการมหาวิทยาลัย (แต่ยังมีการดำเนินการผ่าน WFH) ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

“ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 2”

92460945_2648025398802681_5711821846685417472_n

IMG_8413

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) (สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร)

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา09.00-12.00น.
โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

IMG_8413 IMG_8411 IMG_8431 IMG_8414 IMG_8396 IMG_8405 IMG_8409 IMG_8395 IMG_8424 IMG_8426 IMG_8447 IMG_8457 IMG_8478 IMG_8498 IMG_8455 IMG_8448 IMG_8463 IMG_8467 IMG_8469 IMG_8473 IMG_8459 IMG_8461 IMG_8507 IMG_8445 IMG_8474 IMG_8505 IMG_8482 IMG_8488 IMG_8343 IMG_8374 IMG_8375 IMG_8381 IMG_8385 IMG_8387 IMG_8347 IMG_8352 IMG_8362

เอกสารประกอบ

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการ SU-TCAS วันที่ 13 กันยายน 2562 ได้ที่นี่…

เอกสารประกอบการสัมมนา SU-TCAS 13 ก.ย 62เอกสารประกอบการสัมมนา SU-TCAS 13กันยายน2562

PR130962

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS) 
(สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร)

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 
ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

PR130962 (1)

69346668_2341112906140027_8459517042473566208_o

โครงการตลาดนัดทับแก้ว ในงาน “ทับแก้ววิชาการ ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562

โครงการ “ตลาดนัดทับแก้ว”

วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562

ณ ลานการเรียนรู้อเนกประสงค์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

69346668_2341112906140027_8459517042473566208_o 68894346_2341113026140015_1162545757518036992_o 69552234_2341112932806691_2715026321620074496_o 69369127_2341112959473355_1768108538204258304_o 69758454_2341112979473353_7788066461284564992_o 69028887_2341113009473350_335005138395594752_o 69529314_2341113159473335_2704521716377321472_o 69464409_2341113139473337_7723952898886860800_o 69749691_2341113116140006_3506706579456000000_o 69837416_2341113082806676_2152608269833601024_o 69185833_2341113056140012_5850690002064769024_o 69130247_2341113199473331_8708088025621463040_o

69073601_2334884023429582_1452966343652409344_o

โครงการนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                 โครงการนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กองบริหารงานวิชาการ ได้ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา วันที่ 19 -20 สิงหาคม 2562 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กระจายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลความรู้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยมีสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศกว่า 160 บูธ ร่วมจัดแสดง ถือเป็นงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภายในศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานประกอบไปด้วยการแสดงจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ และการแนะแนวให้ความรู้ พร้อมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานและผู้สนใจ
ในการจัดงานทั้ง 2 วัน มีคณาจารย์ทั้งที่เป็นผู้บริหาร คณาจารย์แนะแนว นักเรียน สนใจเข้าชมบูธข่าวสารของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นจำนวนมาก โดยมีนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมบูธประมาณ 2,000 คน ซึ่งที่มีการลงทะเบียนรับเอกสาร พร้อมมอบปากกาที่ระลึกจากมหาวิทยาศิลปากร

68727991_2334884000096251_4934935371772329984_o 69073601_2334884023429582_1452966343652409344_o 69227069_2335714443346540_5986983122686705664_o 68549040_2334884083429576_3411909534472470528_o 68629166_2335714550013196_3536671385164185600_o 69000094_2334884353429549_5421338773071855616_o 69432344_2334884503429534_7458551218806194176_o 68513207_2334884203429564_8797339713775075328_o 69230309_2334884606762857_1003022563246342144_n 68522631_2334884630096188_6466203612090466304_n

61430882_2307901735938059_5567669614516633600_o

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบทุนการศึกษา 25% ของปีการศึกษาแรก

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มอบทุนการศึกษา 25% ของปีการศึกษาแรก
สมัครวันนี้ถึง 9 สิงหาคม 2562

61430882_2307901735938059_5567669614516633600_o61480868_2307901652604734_29378619981692928_o

17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0037

กิจกรรม SU Big Cleaning Day ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562

 

กิจกรรม SU Big Cleaning Day
ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ในวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของคณะวิชา และหน่วยงาน
เพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยต่อบุคลากร นักศึกษา ตามนโยบาย 5ส โดยมุ่งหวังเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
(Green University)

17.05.62_๑๙๐๕๒๘_003717.05.62_๑๙๐๕๒๘_002717.05.62_๑๙๐๕๒๘_005017.05.62_๑๙๐๕๒๘_004917.05.62_๑๙๐๕๒๘_005317.05.62_๑๙๐๕๒๘_005117.05.62_๑๙๐๕๒๘_002017.05.62_๑๙๐๕๒๘_003017.05.62_๑๙๐๕๒๘_0003 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0004 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0005 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0006 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0007 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0012 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0013 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0014 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0016 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0017 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0055 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0070 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_007417.05.62_๑๙๐๕๒๘_008217.05.62_๑๙๐๕๒๘_0038 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0043 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0044 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0045 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0056 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0057 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0058 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0061 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0062 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0063 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0064 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0065 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0066 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0083 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0091 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0105 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0106 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0108 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0109 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0113 17.05.62_๑๙๐๕๒๘_0119

ศึกษา ศิลปศึกษา

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปศึกษา ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 16 คน)

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา ศิลปศึกษา ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 16 คน)

 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ในรอบที่ 4 และไปเคลียร์ริ่งในรอบที่ 5

 

📌 17-18 มิถุนายน 2562 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com

📌 20 มิถุนายน 2562 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

📌 21 มิถุนายน 2562 

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

📌 25-27 มิถุนายน 2562 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th

ศึกษา ศิลปศึกษา

โบราณ

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะโบราณคดี ทุกสาขา ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 79 คน (ไปคณะวิทยาการจัดการจำนวน 1 คน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เรียน คณะโบราณคดี ทุกสาขา

ที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์ ในรอบที่ 3 (ยืนยันเข้าศึกษาจำนวน 79 คน (ไปคณะวิทยาการจัดการจำนวน 1 คน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ จะถูกตัดสิทธิ์ในรอบที่ 4 และไปเคลียร์ริ่งในรอบที่ 5

 

📌 17-18 มิถุนายน 2562 

ยืนยันสิทธิ์ Clearing House การเข้าศึกษา ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com

📌 20 มิถุนายน 2562 

ทปอ. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

📌 21 มิถุนายน 2562 

กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

📌 25-27 มิถุนายน 2562 

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทางเว็บไซต์ reg.su.ac.th

โบราณ