บุคลากร

• กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร •

ผู้บริหาร

2

อาจารย์ปัญจพล  เหล่าพูนพัฒน์
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี

อ

ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยวิชาการ150

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

thanomwong2

นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

usa

นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

nichaphat

นางสาวนิชาภัทร  ทองอุ่มใหญ่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ (รักษาการ)

namoi

นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน วังท่าพระ

sorakit

นายสรกิจ โศภิตกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานธุรการ

atthaphong

นายอรรถพงศ์ อันตะริกานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการสอน สนามจันทร์ (รักษาการ)

piyawat

นายปิยะวัฒน์  หวังอารี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและตำรา

Untitled

นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

suriyawut

นายสุริยาวุธ  กั้วะห้วยขวาง
พนักงานธุรการ

Untitled

นางสมปอง เทียนทองดี
พนักงานธุรการ

phacharaphan

นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

chitchanok

นางสาวชิดชนก  อินทร์ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

วิภาวรรณ

นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน วังท่าพระ

namoi

นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน วังท่าพระ

praphatson

นางสาวประภัสสร ถวายนิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

wilawan

นางสาววิลาวรรณ พิชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริการการสอน วังท่าพระ

nichaphat

นางสาวนิชาภัทร  ทองอุ่มใหญ่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ
(รักษาการ)

wiluda

นางสาววิลุดา  นรินทร์นอก
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

chiwaphat

นางสาวชีวาภัสร์ ทับทิมไทย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

lalan

นายลรรควร พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

supre

นายสุพีร์ ปั้นโต
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

usa

นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

jiriya

นางจิริยา  อุทัยพัฒนะศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

watcharee

นางสาววัชรี  อารีย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

wichaij

นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

sompong

นางสมปอง เทียนทองดี
พนักงานธุรการ 1

งานทะเบียนและสถิติ พระราชวังสนามจันทร์

manika

นางมณิกา ยวนแหล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

wimonrat

นางสาววิมลรัตน์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

kritsana

นางกฤษณา สุปัญญารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thipnipha

นางทิพนิภา เหรียญทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

palida

นางสาวปาลิดา จันทร์อยู่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ekachai

นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

direk

นายดิเรก  กรรณแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

phacharaphan

นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ladda

นางสาวลัดดา สุวรรณจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

onsasi

นางสาวอรศศิร์ อุตะธีรวิชญ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

sirikran2

นางสาวสิริกาญจน์ หัวใจฉ่ำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานธุรการ

sorakit

นายสรกิจ โศภิตกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานธุรการ

chitchanok

นางสาวชิดชนก  อินทร์ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

sangrawee

นางสาวแสงระวี ชุนถนอม
นักวิชาการศึกษา

วิภาวรรณ

นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

wisit

นายวิสิฎ  สายแสง
พนักงานธุรการ

suriyawut

นายสุริยาวุธ  กั้วะห้วยขวาง
พนักงานธุรการ

atthaphong

นายอรรถพงศ์ อันตะริกานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการสอน สนามจันทร์
(รักษาการ)

orawan

นางอรวรรณ  ฤทธิ์คง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

sutthana

นางสาวสุทธนา สุนทรสถิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

manot

นายมาโนช ลาวรรณา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

sutthiphong

นายสุทธิพงศ์ สภาพอัตถ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

piyaphon

นายปิยพล รัตนเลี่ยม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

witthaya

นายวิทยา ถนอมกล่อม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

phakphimon

นางสาว ภัคพิมล เพิ่มพูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

thantachai

นายทัณฑชัย โพธิ์ศรีมา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

phairat

นายไพรัต สามงามตัน
พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน

atnarong

นายอาจณรงค์ สามงามตัน
พนักงานทั่วไป

natthawat

นายณัฐวัฒน์ เกตุกัน
พนักงานทั่วไป

งานจัดการศึกษา

61070058-ไฟล์

นายฐปวรรธน์ รัตนะ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

Untitled

นางสาวสุณัฏฐา ไชยนา
นักวิชาการอุดมศึกษา

Untitled

นางสาวพัณณิตา แก้วเลื่อนมา
นักวิชาการอุดมศึกษา

Untitled

นางสาวนฤมล รักชื่น
นักวิชาการอุดมศึกษา

Untitled

นางสาวสุกัญญา รัศมีจันทร์เพ็ญ
นักวิชาการอุดมศึกษา

phacharaphan

นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

chitchanok

นางสาวชิดชนก  อินทร์ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

วิภาวรรณ

นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

Untitled

นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

Untitled

นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

suriyawut

นายสุริยาวุธ  กั้วะห้วยขวาง
พนักงานธุรการ

Untitled

นางสมปอง เทียนทองดี
พนักงานธุรการ

atnarong

นายอาจณรงค์ สามงามตัน
พนักงานทั่วไป

natthawat

นายณัฐวัฒน์ เกตุกัน
พนักงานทั่วไป

Untitled

นางสาวอุษา รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

Untitled

นางสาวประภัสสร ถวายนิล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

Untitled

นางสาววิลาวรรณ พิชัย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ