บุคลากร

• กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร •

ผู้บริหาร

ท่านอธิการบดี150

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์
อธิการบดี

อ

ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผู้ช่วยวิชาการ150

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

thanomwong2

นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

usa

นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

nichaphat

นางสาวนิชาภัทร  ทองอุ่มใหญ่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ (รักษาการ)

namoi

นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน วังท่าพระ

sorakit

นายสรกิจ โศภิตกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานธุรการ

atthaphong

นายอรรถพงศ์ อันตะริกานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการสอน สนามจันทร์ (รักษาการ)

piyawat

นายปิยะวัฒน์  หวังอารี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและตำรา

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน วังท่าพระ

namoi

นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน วังท่าพระ

praphatson

นางสาวประภัสสร ถวายนิล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

wilawan

นางสาววิลาวรรณ พิชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานบริการการสอน วังท่าพระ

nichaphat

นางสาวนิชาภัทร  ทองอุ่มใหญ่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ
(รักษาการ)

wiluda

นางสาววิลุดา  นรินทร์นอก
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

chiwaphat

นางสาวชีวาภัสร์ ทับทิมไทย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

lalan

นายลรรควร พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

supre

นายสุพีร์ ปั้นโต
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

usa

นางสาวอุษา  รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

jiriya

นางจิริยา  อุทัยพัฒนะศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

watcharee

นางสาววัชรี  อารีย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

wichaij

นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

sompong

นางสมปอง เทียนทองดี
พนักงานธุรการ 1

งานทะเบียนและสถิติ พระราชวังสนามจันทร์

manika

นางมณิกา ยวนแหล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

wimonrat

นางสาววิมลรัตน์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

kritsana

นางกฤษณา สุปัญญารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

thipnipha

นางทิพนิภา เหรียญทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

palida

นางสาวปาลิดา จันทร์อยู่
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ekachai

นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

direk

นายดิเรก  กรรณแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

phacharaphan

นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ladda

นางสาวลัดดา สุวรรณจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

onsasi

นางสาวอรศศิร์ อุตะธีรวิชญ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

sirikran2

นางสาวสิริกาญจน์ หัวใจฉ่ำ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

งานธุรการ

sorakit

นายสรกิจ โศภิตกุล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานธุรการ

chitchanok

นางสาวชิดชนก  อินทร์ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

sangrawee

นางสาวแสงระวี ชุนถนอม
นักวิชาการศึกษา

วิภาวรรณ

นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

wisit

นายวิสิฎ  สายแสง
พนักงานธุรการ

suriyawut

นายสุริยาวุธ  กั้วะห้วยขวาง
พนักงานธุรการ

งานบริการการสอน พระราชวังสนามจันทร์

atthaphong

นายอรรถพงศ์ อันตะริกานนท์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานบริการการสอน สนามจันทร์
(รักษาการ)

orawan

นางอรวรรณ  ฤทธิ์คง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

sutthana

นางสาวสุทธนา สุนทรสถิตย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

manot

นายมาโนช ลาวรรณา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติกา

sutthiphong

นายสุทธิพงศ์ สภาพอัตถ์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

piyaphon

นายปิยพล รัตนเลี่ยม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

witthaya

นายวิทยา ถนอมกล่อม
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

phakphimon

นางสาว ภัคพิมล เพิ่มพูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ

thantachai

นายทัณฑชัย โพธิ์ศรีมา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

phairat

นายไพรัต สามงามตัน
พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน

atnarong

นายอาจณรงค์ สามงามตัน
พนักงานทั่วไป

natthawat

นายณัฐวัฒน์ เกตุกัน
พนักงานทั่วไป

งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

piyawat

นายปิยะวัฒน์ หวังอารี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานส่งเสริมวิจัยและตำรา

chalit

นายชลิต หนูนาค
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ

sakkaraphop

นายศักรภพน์ จมูศรี
ช่างพิมพ์ชำนาญงาน

raweewan

นางสาวรวีวรรณ อังกูรอัจฉรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

phensi

นางเพ็ญศรี แสงแก้ว
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

sombun

นางสมบุญ รัตนภูมิ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน

phaithun

นายไพทูรย์ กัลยา
ช่างฝีมือโรงงาน

kran

นายกรานต์ พ่วงสมจิตร
ช่างฝีมือโรงงาน

thienthat

นายเธียรทัศน์ หัสชู
ช่างฝีมือโรงงาน

amnat

นายอำนาจ หวานตลอด
นายช่างปฏิบัติงาน

phongthat

นายพงศธัช กิจชนม์
นายช่าง (ช่างศิลป์) ปฏิบัติงาน

suthin

นายสุทิน สุขหงษ์
นายช่าง (ช่างพิมพ์) ปฏิบัติงาน

phitsanuphong

นายพิษณุพงศ์ คงสุคนธ์
นายช่าง (ช่างศิลป์) ปฏิบัติงาน

eakkapod

นายเอกพจน์ ขวัญโต
นายช่าง (ช่างพิมพ์) ปฏิบัติงาน

chatwan

นายเชษฐวรรณ รัตนภูมิ
พนักงานขับรถยนต์