ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน”

วิดีโอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)

วิดีโอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS63)(สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร)

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)