ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการออกแบบหลักสูตร Non-degree

กองบริหารงานวิชาการขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม “โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการออกแบบหลักสูตร Non-degree” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบหลักสูตร Non-degree และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถพัฒนาและออกแบบหลักสูตร Non-degree ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM สามารถตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน Google Form โดยแสกน QR code ที่ปรากฎในรูปโปสเตอร์ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2564

ภาพบรรยากาศการบรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากรแก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ภาพบรรยากาศการบรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากรแก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จำนวน 160 คน

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วัน/เวลา/สถานที่: การซ้อมและการรับฯ จริง)

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (วัน/เวลา/สถานที่: การซ้อมและการรับฯ จริง)            

1 2 3 4