วิดีโอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS)

วิดีโอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ระดับปริญญาบัณฑิต (SU-TCAS63)(สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร)

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา09.00-12.00น.
โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ
ผู้ช่วยเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ณ อาคารหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น 1
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

กดที่นี่ >>> https://drive.google.com/open?id=1CwqxbxIht54g4_iVbwymLlIq0VYVIStL