ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนาอาจารย์ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในยุคโลกป่วน”

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.
โดย อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา บรรยายเรื่อง
“การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการจัดสรรงบประมาณกับสถาบันอุดมศึกษา”

รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บรรยายเรื่อง
“การจัดสรรทุนวิจัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง
“สถานการณ์ปัจจุบันของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร”

และรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษเรื่อง
“การพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานสู่สากล สามารถเลี้ยงตนเองได้และตอบโจทย์ในยุคโลกป่วน” และ
“แนวทางการจัดทำปรัชญาการศึกษา และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา มจธ.”

ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ อาคารศึกษา 3 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
และโรงแรมไมด้า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี