วิดีโอและภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และ Microsoft Team (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ Google Classroom และ Microsoft Team (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)