กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบ STEP

กำหนดการจัดการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
รอบทดสอบแรกเข้าของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยแบบทดสอบ STEP

การเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ STEP

 

 

ข้อมูลของแบบทดสอบ STEP

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ข้อปฏิบัติตนในการเข้าทดสอบวัดสมิทธิภาพ
ทางภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn Test of English Proficiency : STEP) พ.ศ. 2562