ภาพบรรยากาศการบรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากรแก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

ภาพบรรยากาศการบรรยายแนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากรแก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จำนวน 160 คน

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ณ อาคารศูนย์รวม 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล ชุมชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ