แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

แผนพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

การดำเนินภายใต้แผนพัฒนาความเป็นสากล