บุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาวรีย์ อรรถลังรอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพดล  ชุมชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัญญู พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ
โทร. 200304

งานทะเบียนและสถิติ
สนามจันทร์

นางทิพนิภา เหรียญทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 200313
นางมณิกา ยวนแหล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 200311
นางสาววิมลรัตน์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 200315
นางกฤษณา สุปัญญารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 200314

นายดิเรกลาภ กรรณแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 200316
นางสาวลัดดา  สุวรรณจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 200312
นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 200300
นางสาวอรศศิร์ อุตะธีรวิชญ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200318
นางสาวนุชจรินทร์ นทีรัตนกำจาย
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 200317
นายณรงค์ พูลแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
โทร. 200304

วังท่าพระ

นางสาววัชรี อารีย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
โทร. 140408
นางจิริยา อุทัยพัฒนะศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. 140429
นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 140429

งานจัดการศึกษา : ภารกิจมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทร. 100293
นางสาวอุษา รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
โทร. 100293
 
นางสาวชุตินันท์ ปทีปะปานี
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 100293
นางสาวประภัสสร ถวายนิล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 100293
นางสาววิลาวรรณ  พิชัย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 100293

งานจัดการศึกษา : ภารกิจสอบคัดเลือก

นางสาวจิราวรรณ  จานทอง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200332
นางสาวสุกัญญา รัศมีจันทร์เพ็ญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 200331

งานจัดการศึกษา : ภารกิจระบบคลังหน่วยกิต

นายเอกชัย  ซ่อนกลิ่น
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200331
นางสาวสุกัญญา รัศมีจันทร์เพ็ญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 200331
นางสาวศุภลักษณ์ จารุทิกร
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 200333

งานจัดการศึกษา : ภารกิจงานเชิงกลยุทธ์และนโยบาย

นางสาวบูรณลักษณ์ เกษร
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200332

งานจัดการศึกษา : ภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางสาวชิดชนก อินทร์ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
โทร. 200341
นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200342
นายปิยพล  รัตนเลี่ยม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
โทร. 200334
นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200343
นางสาวสุมิตรา กมศิลป์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
โทร. 200342
นางสมปอง เทียนทองดี
พนักงานธุรการ ส.1
นายสุริยาวุธ กั้วะห้วยขวาง
พนักงานธุรการ ส.1
นายอาจณรงค์ สามงามตัน
พนักงานทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ เกตุกัน
พนักงานทั่วไป