บุคลากร

ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  ชุมชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา
นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู
ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ

งานทะเบียนและสถิติ
สนามจันทร์

นางมณิกา ยวนแหล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววิมลรัตน์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางกฤษณา สุปัญญารักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางทิพนิภา เหรียญทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นายดิเรก  กรรณแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวลัดดา  สุวรรณจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายเอกชัย  ซ่อนกลิ่น
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวอรศศิร์  อุตะธีรวิชญ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนุชจรินทร์ นทีรัตนกำจาย
นักวิชาการอุดมศึกษา

วังท่าพระ

นางสาววัชรี อารีย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางจิริยา อุทัยพัฒนะศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

งานจัดการศึกษา
ภารกิจมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกอง
นางสาวอุษา รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวชุตินันท์ ปทีปะปานี
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวประภัสสร ถวายนิล
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
นางสาววิลาวรรณ  พิชัย
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ

ภารกิจสอบคัดเลือก

นางสาวจิราวรรณ  จานทอง
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวสุกัญญา รัศมีจันทร์เพ็ญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
นางสาวมิณณา เอี่ยมวัฒนะ
นักวิชาการอุดมศึกษา

ภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวชิดชนก อินทร์ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
นายปิยพล  รัตนเลี่ยม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ
นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
นางสมปอง เทียนทองดี
พนักงานธุรการ ส.1
นายสุริยาวุธ กั้วะห้วยขวาง
พนักงานธุรการ ส.1
นายอาจณรงค์ สามงามตัน
พนักงานทั่วไป
นายณัฐวัฒน์ เกตุกัน
พนักงานทั่วไป