ติดต่อเรา

   กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   Division of Academic Administration

สนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

วังท่าพระ
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

งานทะเบียนและสถิติ 

พระราชวังสนามจันทร์
สายนอก: 0-3425-5091, 09-3725-4654
ภายใน: 200311-8, 200300

วังท่าพระ
สายนอก:
09-2258-8984

ระดับปริญญาโท-เอก
สายนอก:
06-5571-5342
ภายใน: 215308

งานจัดการศึกษา

ภารกิจสอบคัดเลือก (SU-TCAS)
สายนอก:
0-3425-5750, 06-3245-4243
ภายใน:
200331-2

ภารกิจมาตรฐานหลักสูตร
สายนอก: 02-849-7569

ภายใน: 100293

ภารกิจบริหารงานทั่วไป
สายนอก: 0-3425-5751
ภายใน: 200341-3

ภารกิจระบบคลังหน่วยกิต
สายนอก: 06-5936-5560

ภายใน: 200331