ติดต่อเรา

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

กองบริหารงานวิชาการ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73000

หมายเลขโทรศัพท์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
(เฉพาะคณะจิตรกรรม/สถาปัตย์/
โบราณ/มัณฑนศิลป์)

09-2258-8984

นักศึกษาระดับปริญญาตรี
(เฉพาะคณะอักษร/ศึกษา/วิทย์/เภสัช/วิศวะ/ดุริยางค์/สัตวะ/วจก./ICT/นานาชาติ)

งานทะเบียนและสถิติ : 0-3410-9686 ต่อ 200311-8
หนังสือสำคัญ : 09-3725-4654

นักศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอก
06-5571-5342

งานจัดการศึกษา SU-TCAS
06-3245-4243

งานระบบคลังหน่วยกิต
06-5936-5560

Google Maps