ปี 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

 

ปี 2562

ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562

ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ครั้งที่ 3/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562

ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 5/2562 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562

วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 7/2562 วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 8/2562 วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2562 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

ครั้งที่ 10/2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562

ครั้งที่ 11/2562 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ครั้งที่ 12/2562 วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562