ปี 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ

 

ปี 2563

ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563

ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563

วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563

วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563

ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 7/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563

วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

ครั้งที่ 8/2563 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

ครั้งที่ 9/2563 วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 10/2563 วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563