ปฏิทิน

กำหนดการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

ปฏิทิน TQF 2563

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 2563

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 2564

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2563

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ 2563