ปริญญาโท

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

🎓 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทฤษฎีศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 Master of Arts Program in Architectural Heritage Management and Tourism, International Program/Revised Curriculum 2018
🎓 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

คณะโบราณคดี

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

คณะมัณฑนศิลป์

🎓 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
🎓 หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะอักษรศาสตร์

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะศึกษาศาสตร์

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนุรักษ์ศิลปกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและศิลปะเสียง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558