ปริญญาเอก

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

🎓 Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and Tourism, International Program/Revised Curriculum 2018
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

คณะโบราณคดี

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสันสกฤต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะมัณฑนศิลป์

🎓 Doctor of Philosophy Program in Design Arts, International Program/Revised Program 2019
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561

คณะอักษรศาสตร์

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะศึกษาศาสตร์

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

คณะวิทยาศาสตร์

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 Doctor of Philosophy Program in Mathematics, International Program/Revised Program 2020
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

คณะเภสัชศาสตร์

🎓 Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences, International Program/Revised Program 2018
🎓 Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Technology, International Program/ Revised Program 2018
🎓 หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 Doctor of Philosophy Program in Pharmaceutical Engineering, International Program/Revised Program 2018
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

🎓 Doctor of Philosophy Program in Polymer Science and Engineering, International Program/Revised Program 2018
🎓 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560

คณะดุริยางคศาสตร์

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

🎓 Doctor of Philosophy Program in Bioscience for Sustainable Agriculture, International Program/Revision 2020

คณะวิทยาการจัดการ

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 Doctor of Business Administration Programme, International Programme/New Programme 2018
🎓 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562

บัณฑิตวิทยาลัย

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561