คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

สาขาวิชาทัศนศิลป์

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561