คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย

🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561