คณะโบราณคดี

สาขาวิชาโบราณคดี

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาภาษาไทย

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

สาขาวิชาภาษาตะวันออก

🎓 สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชามานุษยวิทยา

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559