คณะมัณฑนศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบภายใน

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560