คณะอักษรศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน

สาขาวิชาประวัติศาสตร์

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาภูมิศาสตร์

สาขาวิชานาฏศาสตร์/สาขาวิชาการละคร/สาขาวิชาการแสดงศึกษา

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาปรัชญา

สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาเกาหลี

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

สาขาวิชาเอเชียศึกษา

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา หลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559