คณะเภสัชศาสตร์

🎓 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559