คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม/สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาวิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ/สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี/สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ

สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม

🎓