คณะดุริยางคศาสตร์

สาขาวิชาการแสดงดนตรี

🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง/สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562