คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร/สาขาวิชาสัตวศาสตร์

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ำ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563