คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป/สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาการจัดการชุมชน

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สาขาวิชาการตลาด

🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก/สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

🎓 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551
🎓 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
🎓 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

สาขาวิชาบัญชี

🎓 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562