คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ/สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ หลักสูตรบูรณาการ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

🎓 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
🎓 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560