คณะศึกษาศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทย

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาสังคมศึกษา

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว/สาขาวิชาจิตวิทยา

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาการประถมศึกษา

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ/ภาษาจีน

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

สาขาวิชาศิลปศึกษา

🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562