คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาชีววิทยา

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาสถิติ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ (ศษ.บ.)

สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล