คณะอนุกรรมการฯ

1. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร   กรรมการ
3. ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร   กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูวงศ์ ชัยสุข ผู้แทนกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร. กรกช อัตตวิริยะนุภาพ ผู้แทนกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรรมการ
7. อาจารย์ ดร. อธิกมาส มากจุ้ย ผู้แทนกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี มงคลสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ ผู้แทนกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กรรมการ
10. นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น   กรรมการและเลขานุการ
11. นางสาวศุภลักษณ์ จารุทิกร   ผู้ช่วยเลขานุการ

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (เพิ่มเติม)