แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชาที่เสนอขอจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (Word)

แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชาที่เสนอขอจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (PDF)

แบบฟอร์มรายละเอียดของชุดวิชาที่เสนอขอจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (Word)

แบบฟอร์มรายละเอียดของชุดวิชาที่เสนอขอจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (PDF)

แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอขอจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (Word)

แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอขอจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต (PDF)