Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

January 15 2018
มอบกระเช้าผลไม้1

นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่ หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ เป็นตัวแทนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 แก่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่ หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ เป็นตัวแทนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 แก่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

January 05 2018
ป้ายประกาศคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561    

December 29 2017
26179262_1778037918881427_1748995140_o

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 085101 ศิลปากรสร้างสรรค์ (Creative Silpakorn) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 085101 ศิลปากรสร้างสรรค์ (Creative Silpakorn) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) […]

December 22 2017
ประกาศกองบริการการศึกษาจ้างเหมา

ประกาศกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ

November 30 2017
24251420_10211219905478252_1026025894_o

พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

October 02 2017
Adobe Photoshop PDF

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 7 เวลา 8.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]

August 31 2017
DSC_9700

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านระบบทะเบียนและสถิติโดยมี ผศ. ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 […]

August 29 2017
2

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนราชินีบูรณะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ […]

August 18 2017
ไฟล์_005(2)

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์ผู้บริหาร และทำงานเชิงรุก กองบริการการศึกษา

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์ผู้บริหาร และทำงานเชิงรุก กองบริการการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์ผู้บริหารและทำงานเชิงรุกกองบริการการศึกษาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560