Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

May 17 2018
Document-page-002

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา เพิ่มเติมครั้งที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ระดับปริญญาบัณฑิต รอบที่ 1-5 (SU-TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

March 16 2018
1 1

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)”

บุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การออกแบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU-ERP)” ณ ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2561

March 07 2018
ตย.

ตัวอย่าง!!!! เอกสารหนังสือรับรองผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา วิชาภาษาไทย โดยรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวอย่าง!!!! เอกสารหนังสือรับรองผลคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษา วิชาภาษาไทย โดยรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา ……………….. #SUTCAS61

March 02 2018
edc

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินเพื่อขอเอกสารหนังสือสำคัญผ่านเครื่องรูดบัตร(EDC)

ประกาศ เรื่อง การชำระเงินเพื่อขอเอกสารหนังสือสำคัญ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่นักศึกษาขณะนี้ทางกองบริการการศึกษาได้เปิดช่องทางในการชำระเงิน ซึ่งเป็นบริการรับชำระค่าบริการ ด้วยบัตรอิเล็คทรอนิกส์ ณ เคาน์เตอร์กองบริการการศึกษา สำหรับทำรายการขอหนังสือสำคัญ ติดต่อสอบถามโทร. 0-3425-5091 0-2623-6115, 0-2221-3903

February 15 2018
สัตวศ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร อบรมเพื่อเรียนรู้ระบบงานบริการการศึกษา

วันนี้คุณถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและบุคลากรงานทะเบียนและสถิติ สนามจันทร์ ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ที่เข้ารับอบรมเพื่อเรียนรู้ระบบงานบริการการศึกษา และการใช้งานระบบ (Back Office) ณ ห้องประชุม อธ 1302 ชั้น […]

February 15 2018
ปก

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

February 06 2018
27336502_1989310014653653_1450925249100618139_n

ภาระกิจร่วมสัมมนาการพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาระกิจร่วมสัมมนาการพัฒนาการปฏิบัติงานบริหารจัดการที่มีคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โรงแรมฟูรามา เอ็กซ์คลูซีฟ แซนดารา ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีผู้บริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมการสัมมนาพบประชาคมและให้แนวคิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการบริหารงานองค์กรในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับ […]

January 15 2018
มอบกระเช้าผลไม้1

นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่ หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ เป็นตัวแทนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 แก่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

นางสาวนิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่ หัวหน้างานบริการการสอน วังท่าพระ เป็นตัวแทนกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบกระเช้าผลไม้เนื่องในโอกาสขึ้นวันปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 แก่กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

January 05 2018
ป้ายประกาศคัดเลือก

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และได้ดำเนินการคัดเลือก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561    

December 29 2017
26179262_1778037918881427_1748995140_o

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 085101 ศิลปากรสร้างสรรค์ (Creative Silpakorn) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 085101 ศิลปากรสร้างสรรค์ (Creative Silpakorn) ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) […]