Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

October 02 2017
Adobe Photoshop PDF

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการพัฒนาโครงการเพื่อเสนอขอรับทุนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน วันจันทร์ที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 7 เวลา 8.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ […]

August 31 2017
DSC_9700

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าศึกษาดูงานกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านระบบทะเบียนและสถิติโดยมี ผศ. ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 […]

August 29 2017
2

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนราชินีบูรณะ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยศิลปากรและโรงเรียนราชินีบูรณะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้อำนวยการสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ […]

August 18 2017
ไฟล์_005(2)

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์ผู้บริหาร และทำงานเชิงรุก กองบริการการศึกษา

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์ผู้บริหาร และทำงานเชิงรุก กองบริการการศึกษา ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายยุทธศาสตร์ผู้บริหารและทำงานเชิงรุกกองบริการการศึกษาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

August 11 2017
20773357_10210449304293704_1753455300_o

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2560 ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์  อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอบรมโครงการอบรมเชิงเชิงปฎิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ […]

August 11 2017
20793552_10211682970722536_1615959908_o

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เรื่อง การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 7 – 8 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ ชั้น 5 อาคารศึกษาศาสตร์ […]

July 26 2017
1345207

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning วันพฤหัสบดีที่  10  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560     ณ  ห้องประชุมอาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   […]

June 21 2017
Snapshot - 12

บวงสรวง โครงการปรับปรุงอาคารอธิการ 2 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์

ในเช้าวันนี้ (21 มิถุนายน 2560) บริษัทกันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) โครงการปรับปรุงอาคารอธิการ 2 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คุณถนอมวงศ์ สัมพัญญู ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาและบุคลากร […]