เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน

สำหรับนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป

1. หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน download

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558 (สำหรับนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ) download1 | download2

3. หนังสือกระทรวงการคลัง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน download

(เอกสารเพิ่มเติม) หนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน download

4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง download1 | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561 | ปีการศึกษา 2562 และ 2563

5. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต download

6. ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ

     6.1 ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562
(ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ยกเว้นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)
 download

     6.2 ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ยกเลิกความในข้อ 6.3 ของระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562
ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
 download

     6.3 ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(ยกเลิกความในข้อ 6.10 ของระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562
ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
 download

7. ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ
(ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562
และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563)


วิทยาเขตวังท่าพระ

7.1 นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย download

7.2 นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์
     7.2.1 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 1057, 1058, 1059, 1060 และ 1061 download

7.3 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
     7.3.1 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 9058 download
     7.3.2 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 9059 download
     7.3.3 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 9060
          7.3.3.1 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล download
          7.3.3.2 สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ download
          7.3.3.3 สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา download
          7.3.3.4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม download
     7.3.4 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 9061
          7.3.4.1 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล download
          7.3.4.2 สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ download
          7.3.4.3 สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา download
          7.3.4.4 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม download

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


7.4 นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา download

7.5 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
     7.5.1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ download
     7.5.2 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา download

7.6 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิทย์เพิ่มพิเศษ
     7.6.1 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 0755, 0756, ... , 0761 download

7.7 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
     7.7.1 เภสัชเพิ่มพิเศษ download
     7.7.2 International Program และร้านยาคุณภาพ download
     7.7.3 รับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง download
     7.7.4 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2558 download
     7.7.5 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2559- 2562 download

7.8 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
     7.8.1 โครงการเพิ่มพิเศษ รหัสขึ้นต้นด้วย 0955, 0956, ... , 0961 download
     7.8.2 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับโครงการเพิ่มพิเศษ ปี 2560 และ 2561 download

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

7.9 นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร download

7.10 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน)
     7.10.1 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 1258 download
     7.10.2 สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 1259, 1260, 1261 download

7.11 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ download

สำหรับนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2547 - 2557

1. หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน download

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545 (สำหรับนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ) download

3. หนังสือกระทรวงการคลัง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน download

(เอกสารเพิ่มเติม) หนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน download

4. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง download | ปีการศึกษา 2560 | ปีการศึกษา 2561

5. ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ

วิทยาเขตวังท่าพระ

5.1 นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย download

5.2 นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ download

5.3 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ฉบับที่ 1 | ฉบับที่ 2

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

5.4 นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา download

5.5 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
5.5.1 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ download
5.5.2 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา download

5.6 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิทย์เพิ่มพิเศษ download

5.7 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
5.7.1 เภสัชเพิ่มพิเศษ download
5.7.2 International Program และร้านยาคุณภาพ download
5.7.3 รับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง download
5.7.4 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2555 - 2557 download
5.7.5 เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2552 - 2554 download

5.8 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โครงการเทคโนเพิ่มพิเศษ download

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

5.9 นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร download

5.10 นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน) download

5.11 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ download6. ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาพิเศษอื่นๆ

6.1 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ หลักสูตร พ.ศ. 2555 โครงการปกติ download
6.2 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ หลักสูตร พ.ศ. 2555 โครงการพิเศษ download