กองบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติความเป็นมา

กองบริการการศึกษาเริ่มตั้งในปี พ.ศ. 2517 มีฐานะเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในประจำแต่ละวิทยาเขต ใช้ชื่อว่า สำนักทะเบียนการศึกษา วังท่าพระ และสำนักทะเบียนการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและสถิติต่างๆ ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ก.ม. ได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัติการแบ่งส่วนราชการของกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี โดยกองบริการการศึกษาเป็นหนึ่งใน 5 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริการการเรียนการสอน วังท่าพระ
2. งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ
3. งานบริการการเรียนการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
4. งานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
5. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
6. งานส่งเสริมวิจัยและตำรา
7. งานธุรการ

-- READ MORE --

SU-TCAS64

ติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์