ประวัติความเป็นมา

ปณิธาน

        กองบริหารงานวิชาการ มีปณิธานอันแน่วแน่ในการให้บริการทางด้านการศึกษา สนับสนุนงานวิชาการ และการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมและรักษามาตรฐานการศึกษา

คำขวัญ

        ผลงานประทับใจ ถูกต้องว่องไว ทันสมัย มีน้ำใจบริการ

วัตถุประสงค์ของกองบริหารงานวิชาการ

        1. เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานและเก็บรวบรวมฐานข้อมูลนักศึกษา
        2. ประสานงานในการจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับและสาขาวิชาของ มหาวิทยาลัย
        3. ประสานงานการประชุมสภาวิชาการ  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ
        4. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต

ประวัติความเป็นมา

        กองบริการการศึกษาเริ่มตั้งในปี พ.ศ. 2517 มีฐานะเป็นหน่วยงานจัดตั้งภายในประจำแต่ละวิทยาเขต ใช้ชื่อว่า สำนักทะเบียนการศึกษา วังท่าพระ และสำนักทะเบียนการศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มีหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนนักศึกษาและสถิติต่างๆ ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ก.ม. ได้พิจารณาปรับปรุงและอนุมัติการแบ่งส่วนราชการของกองต่างๆ ในสำนักงานอธิการบดี โดยกองบริการการศึกษาเป็นหนึ่งใน 5 กอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 งาน คือ

        1. งานบริการการเรียนการสอน วังท่าพระ
        2. งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ
        3. งานบริการการเรียนการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
        4. งานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
        5. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
        6. งานส่งเสริมวิจัยและตำรา
        7. งานธุรการ

        วันที่ 2 มิถุนายน 2559 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้วันที่  2 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559

        วันที่ 14 กันยายน 2559 ประกาศ แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 โดยในส่วนสำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษาเป็นหนึ่งใน 16 หน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งการบริหารงานออกเป็น 7 งาน คือ

        1. งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ
        2. งานทะเบียนและสถิติ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
        3. งานธุรการ
        4. งานบริการการสอน วังท่าพระ
        5. งานบริการการสอน วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
        6. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
        7. งานส่งเสริมวิจัยและตำรา

        วันที่  21 ธันวาคม 2561 ประกาศ แบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 กองบริการการศึกษา  เปลี่ยนชื่อเป็น กองบริหารงานวิชาการ และเป็นหนึ่ง ใน 10 กอง (กลุ่มหน่วยงานภายในระดับกองหรือหน่วยงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง) สังกัดสำนักงานอธิการบดี แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 2 งาน คือ

        1. งานจัดการศึกษา
        2. งานทะเบียนและสถิติ

ภารกิจและภาระงานของกองบริหารงานวิชาการ

แต่ละงานมีหน้าที่รับผิดชอบ และภาระงานดังนี้

1.  งานทะเบียนและสถิติ
        มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตาม รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ฐานข้อมูลนักศึกษา การขึ้นทะเบียน กำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา บันทึกข้อมูลตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา กรอกข้อมูลรายละเอียดการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ประมวลผลการศึกษา จำแนกสภาพนักศึกษา สำเร็จการศึกษา เสนอขั้นตอนอนุมัติปริญญา จัดทำหนังสือรับรองทางการศึกษา ตรวจสอบคุณวุฒิ โดยดูแลนักศึกษาคณะวิชาต่าง ๆ วังท่าพระ พระราชวังสนามจันทร์ เพชรบุรี  ตลิ่งชัน  ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี จัดทำร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษากับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือหน่วยงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ดูแลข้อมูลและบริหารจัดการระบบบริการการศึกษาทั้ง Back office / Web / Application ระดับปริญญาบัณฑิต ประสานข้อมูลรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ตั้งแต่แรกรับ จนสำเร็จการศึกษา ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา หรือจากฐานข้อมูลที่กำกับดูแล ควบคุมดูแล กำกับ การออกเลขหนังสือออก ประสานงานให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.  งานจัดการศึกษา แบ่งหน่วยงานย่อยเป็น 3 ภารกิจ ดังนี้
        2.1 สอบคัดเลือก
                มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตาม ประสานงานและดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับข้อมูลการรับนักศึกษา การจัดสอบคัดเลือกต่าง ๆ ประสานงานกับคณะวิชา ในการดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาและการจัดสอบคัดเลือกอื่น ๆ  จัดทำปฏิทินที่เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา  จัดทำคำสั่งเสนอแต่งตั้ง และจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ระดับศูนย์สอบ สนามสอบ  ประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขอใช้สถานที่โรงเรียนเป็นสนามสอบ จัดหารายชื่ออาจารย์ เพื่อเป็นคณะทำงานสนามสอบ คณะทำงานชุดย่อยและกรรมการคุมสอบ  ติดตามข้อมูล จำนวน   ผู้เข้าสอบ สนามสอบ ห้องสอบ กรรมการสนามสอบ กรรมการคุมสอบ  ประสานงานจัดหาผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยเพื่อกำกับ ติดตาม ประสานการจัดสอบ  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ พาหนะเดินทางสำหรับดำเนินการจัดสอบ ตรวจสนามสอบ ประชุมคณะทำงานและวันจัดสอบ  ประสานงานฝ่ายสนามสอบ ฝ่ายข้อสอบ ฝ่ายการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูล สรุปผลการดำเนินงาน  จัดทำข้อมูลเสนอผู้บริหาร สถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการสอบคัดเลือกในรูปแบบต่าง ๆ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        2.2 บริหารงานทั่วไป
                มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปด้านสารบรรณ  ควบคุม กำกับ ดูแล การรับ-ส่งหนังสือ เอกสาร ประสานงานกับคณะวิชา หน่วยงานในงานด้านทั่ว ๆ ไป การจัดการด้านพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ควบคุมดูแลครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ด้านการเงิน งบประมาณ รับผิดชอบกำกับ ดูแล ควบคุมบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการด้านบุคคล ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ สิทธิ์ที่พึงได้รับ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองบริหารงานวิชาการ และประสานงานจัดการประชุมสภาวิชาการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ประสานงานจัดการประชุม จัดทำวาระการประชุม    จดบันทึกรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุม  จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

        2.3    มาตรฐานหลักสูตร
                มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับ ติดตาม ประสานงานกับคณะวิชาต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงพัฒนาและปิดหลักสูตร ระดับปริญญาบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร แก้ปัญหาในการดำเนินการด้านหลักสูตรของคณะวิชาจัดทำและดูแลระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน บริหารจัดการระบบสารสนเทศ TQF ดำเนินงานด้านจัดการประชุมและทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาด้านหลักสูตร จดบันทึกรายงานการประชุมและสรุปรายงานการประชุม ควบคุมดูแล กำกับ การออกเลขหนังสือออก งบประมาณของภารกิจ จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ประสานงานให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงาน รวมถึงปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย