บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

THAVARAVEJ_C@su.ac.th
ผศ.ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

ADTHALUNGRONG_C@su.ac.th
ผศ.ดร.นพดล  ชุมชอบ
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ

CHUMCHOB_N@su.ac.th
ผศ.ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

PULSAWAT_W@su.ac.th
นางสาวจิตรรดี ตันติคชาภรณ์
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานวิชาการ

TANTIKACHAPORN_J@su.ac.th
โทร. 200304
นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กองบริหารงานวิชาการ

DACHJUI_N@su.ac.th
โทร. 100293
นางมณิกา ยวนแหล
รักษาการแทนหัวหน้า
งานทะเบียนและสถิติ

YUANLAE_M@su.ac.th
โทร. 200311
นางสาวจิราวรรณ  จานทอง
รักษาการแทนหัวหน้า
งานจัดการศึกษา

JANTHONG_J@su.ac.th
โทร. 200332

งานทะเบียนและสถิติ สนามจันทร์

นางมณิกา ยวนแหล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
YUANLAE_M@su.ac.th
โทร. 200311
รักษาการแทนหัวหน้า
งานทะเบียนและสถิติ
นางทิพนิภา เหรียญทอง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
RIANTHONG_T@su.ac.th
โทร. 200313
นางสาววิมลรัตน์ อ่อนเอี่ยม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
ONIAM_W@su.ac.th
โทร. 200315
นางกฤษณา สุปัญญารักษ์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
SUPANYARAX_K@su.ac.th
โทร. 200314

นายดิเรกลาภ กรรณแก้ว
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
KANKAEW_D@su.ac.th
โทร. 200316
นางสาวลัดดา  สุวรรณจินดา
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
SUWANJINDA_L@su.ac.th
โทร. 200312
นางพชรพรรณ เกษตรภิบาล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
KASETPIBAN_P@su.ac.th
โทร. 200300
นายณรงค์ พูลแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา
ชำนาญการ
POONKAEW_N@su.ac.th
โทร. 200304
นางสาวอรศศิร์ อุตะธีรวิชญ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
UTATEERAVICH_O@su.ac.th
โทร. 200318
นางสาวนุชจรินทร์ นทีรัตนกำจาย
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
NATHEERATANAKAM_N@su.ac.th
โทร. 200317
นางสาวจริยา เบ็ญจวรรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 200310

งานทะเบียนและสถิติ วังท่าพระ

นางสาววัชรี อารีย์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
AREE_W@su.ac.th
โทร. 140408
นายวิชัย จิตกรณ์กิจศิลป์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
JITKORNKIJSIL_V@su.ac.th
โทร. 140429

งานจัดการศึกษา : ภารกิจมาตรฐานหลักสูตร

นางสาวน้ำอ้อย เดชจุ้ย
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
DACHJUI_N@su.ac.th
โทร. 100293
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กองบริหารงานวิชาการ
นางสาวอุษา รุ่งเรืองวิจิตร
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
RUNGRUANGVIJIT_U@su.ac.th
โทร. 100293
 
นางสาวชุตินันท์ ปทีปะปานี
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
PATEEPAPARNEE_C@su.ac.th
โทร. 100293
นางสาวประภัสสร ถวายนิล
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
THAWAININ_P@su.ac.th
โทร. 100293
นางสาววิลาวรรณ  พิชัย
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
PICHAI_W@su.ac.th
โทร. 100293

งานจัดการศึกษา : ภารกิจสอบคัดเลือก

นางสาวจิราวรรณ  จานทอง
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
JANTHONG_J@su.ac.th
โทร. 200332
รักษาการแทนหัวหน้า
งานจัดการศึกษา
นางสาวสุกัญญา รัศมีจันทร์เพ็ญ
นักวิชาการอุดมศึกษา
RATSAMEECHANPEN_S@su.ac.th
โทร. 200331

งานจัดการศึกษา : ภารกิจระบบคลังหน่วยกิต

นายเอกชัย  ซ่อนกลิ่น
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
SONKLIN_E@su.ac.th
โทร. 200331
นางสาวศุภลักษณ์ จารุทิกร
นักวิชาการอุดมศึกษา
JARUTIKORN_S@su.ac.th
โทร. 200333
นางสาวนันท์ชนก พิศวง
นักวิชาการอุดมศึกษา
PITSAWONG_N@su.ac.th
โทร. 200343

งานจัดการศึกษา : ภารกิจงานเชิงกลยุทธ์และนโยบาย

นางสาวบูรณลักษณ์ เกษร
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
KESORN_B@su.ac.th
โทร. 200332
นางสาวพรพิมล สร้อยสังวาลย์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
SROISANGWAN_P@su.ac.th
โทร. 200330

งานจัดการศึกษา : ภารกิจบริหารงานทั่วไป

นางสาวชิดชนก อินทร์ปัญญา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
INPANYA_C@su.ac.th
โทร. 200341
นายปิยพล  รัตนเลี่ยม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการ
RATTANALEAM_P@su.ac.th
โทร. 200334
นางสาววิภาวรรณ มะลิวรรณ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
MALIWAN_W@su.ac.th
โทร. 200342
นางสาวกิตติพร นะวาระหะคุณ
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
NAVARAHAKUN_K@su.ac.th
โทร. 200343
นางสาวสุมิตรา กมศิลป์
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
KOMSIN_S@su.ac.th
โทร. 200342
นางสมปอง เทียนทองดี
พนักงานธุรการ ส.1
PITSAWONG_N@su.ac.th
นายสุริยาวุธ กั้วะห้วยขวาง
พนักงานธุรการ ส.1
KUAHUAIKWANG_S@su.ac.th
นายอาจณรงค์ สามงามตัน
พนักงานทั่วไป
SAMNGAMTAN_A@su.ac.th
นายณัฐวัฒน์ เกตุกัน
พนักงานทั่วไป
GETGUN_N@su.ac.th