ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559

ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการประเภทคณบดี คณาจารย์ประจำ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559