องค์ประกอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบสภาวิชาการ

ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กำหนดให้สภาวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดีเป็นประธานสภาวิขาการ และกรรมการสภาวิชาการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการ ตลอดจนการประชุมและวิธีดำเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ให้มีสภาวิชาการ ประกอบด้วย

(1) อธิการบดีเป็นประธาน

(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยจำนวนสิบสามคน ประกอบด้วย

(2.1) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านวิชาการเป็นรองประธาน

(2.2) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ

(2.3) คณบดีของคณะในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ

(2.4) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นกรรมการ

(2.5) ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานเป็นกรรมการ

(2.6) คณาจารย์ประจำซึ่งดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ของคณะในกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาละสองคน เป็นกรรมการ

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องทางด้านกลุ่มสาขาศิลปะและการออกแบบ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาละหนึ่งคน เป็นกรรมการ

ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งคนเป็นเลขานุการและอธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการด้วยก็ได้

 

อำนาจหน้าที่สภาวิชาการ

ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2559 กำหนดให้สภาวิชาการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) เสนอแนะการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย

(2) กำหนดคุณภาพและมาตรฐานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(3) ประมวลและประเมินความก้าวหน้าทางวิชาการ และจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทางวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี

(4) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติหลักสูตรการศึกษาและการเปิดสอน รวมทั้งการปรับปรุง การยุบรวม และการยกเลิกหลักสูตรการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัย

(5) เสนอการให้ปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรชั้นหนึ่งชั้นใดต่อสภามหาวิทยาลัย

(6) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษต่อสภามหาวิทยาลัย

(7) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการรับเข้าสมทบหรือการยกเลิกการสมทบของสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา 11 และการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอื่นตามมาตรา 12 ต่อสภามหาวิทยาลัย

(8) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน วิจัย หรือให้บริการทางวิชาการรวมทั้งเสนอการแบ่งหน่วยงานภายในของคณะหรือส่วนงานดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย

(9) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาวิขาการ

(10) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย