รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์

ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563

กลุ่มสาขาศิลปะ

ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
ครั้งที่ 3/2563 วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 5/2563 วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 6/2563 วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 8/2563 วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 1/2564 วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564
ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564