เอกสารและแบบฟอร์มเสนอหลักสูตร

มคอ.2 บัณฑิต (AUN-QA) สป.อว. ต.ค. 63

มคอ.2 ป.ตรี (AUN-QA) สป.อว. ต.ค. 63

มคอ.3 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (Word)

มคอ.3 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (PDF)

มคอ.4 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (Word)

มคอ.4 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (PDF)

มคอ.5 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (Word)

มคอ.5 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (PDF)

มคอ.6 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (Word)

มคอ.6 (AUN-QA) วิชาการ 11.63 (PDF)

เอกสารประกอบการพิจารณาหลักสูตร

แบบฟอร์มเสนอค่าธรรมเนียมการศึกษา (จุดคุ้มทุน) (Word)

แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร (Word)

แบบฟอร์มการขอปิดหลักสูตร (PDF)

รายการเอกสาร (Word)

รายการเอกสาร (PDF)