เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013)

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 (ระดับปริญญาตรี)

แนวทางการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา (กลุ่มวิชา)

พระราชกฤษฎีกามหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาฯ 2544

หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559

เอกสารประกอบการพิจารณาผลงานทางวิชาการ