ปฏิทิน

กำหนดการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

กำหนดการเสนอหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

ปฏิทิน TQF 2563

ปฏิทิน TQF 2564

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 2563

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 2564

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2563

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 2564

ปฏิทินการประชุมสภาวิชาการ 2563