ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 1114/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาหลักสูตร ปี 2563
คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ 819/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาหลักสูตร ปี 2564