ประกาศอนุมัติปริญญา

ประกาศอนุมัติอนุปริญญาและปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิชาต่างๆ