ปริญญาตรี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

คณะโบราณคดี

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

คณะอักษรศาสตร์

🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
🎓 หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
🎓 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

คณะดุริยางคศาสตร์

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562
🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

คณะวิทยาการจัดการ

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

🎓 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563