ปริญญาโท

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

🎓 หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

คณะโบราณคดี

🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

คณะเภสัชศาสตร์

🎓 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561

คณะวิทยาการจัดการ

🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562
🎓 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562