ปริญญาเอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2563

คณะมัณฑนศิลป์

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบเชิงวัฒนธรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

คณะดุริยางคศาสตร์

🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562

คณะวิทยาการจัดการ

🎓 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561
🎓 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562