ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2563

ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 1)
ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาที่มีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง หรือมีต้นทุนอื่น ๆ สูง ในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิตสำหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ประกาศการจัดสรรค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต
ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับคณะและศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อเปิดสอนรายวิชาและชุดวิชาในการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2564
ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับส่วนงานในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรฝึกอบรม พ.ศ. 2564

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 1)
ประกาศแนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)