คณะกรรมการอำนวยการฯ

รายนามคณะกรรมการอำนวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ
4. รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลัง กรรมการ
7. คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ หรือผู้แทน กรรมการ
8. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
9. คณบดีคณะโบราณคดี หรือผู้แทน กรรมการ
10. คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ หรือผู้แทน กรรมการ
11. คณบดีคณะอักษรศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
12 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
13. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
14. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
15. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผู้แทน กรรมการ
16. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
17. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หรือผู้แทน กรรมการ
18. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผู้แทน กรรมการ
19. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือผู้แทน กรรมการ
20. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ หรือผู้แทน กรรมการ
21. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้แทน กรรมการ
22 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กรรมการ
23. ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี กรรมการ
24. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรรมการ
25. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ
26. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ กรรมการและเลขานุการ
27. นายเอกชัย ซ่อนกลิ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. นางสาวศุภลักษณ์ จารุทิกร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

คำสั่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการและเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานการประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2564

ปฏิทินการประชุม

ครั้งที่ 1/2563 : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 1/2564 : วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564